Sunday, March 2, 2014

10 Japanese drop morote-seoi-nage specialists

We've come to the end of my Japanese drop morote-seoi-nage specialist series. Here are the 10 players featured:

Shozo Fujii

Kyoto Katsuki

Yoshiyuki Matsuoka

Yosuke Yamamoto

Daisuke Hideshima

Tadahiro Nomura

Kosei Inoue 

Hiroaki Hiraoka 

Hiroyuki Akimoto 

Masashi Ebinuma

No comments:

Post a Comment